Blogi

Tahtituotannon normalisoiminen toimintakulttuuriksi jatkuu

15.2.2022

Tahtituotanto on ollut tiiviisti mukana Respect Projectin viestinnässä syksystä 2020 lähtien. Saman vuoden loppukesästä alkoi henkilöstön kouluttautuminen tahtituotannon saralla, jotta tuotantoteollisuuden tehokkaat elementit saataisiin tuotua osaksi Respect Projectin prosessia. Sen jälkeen kehitysvaiheessa opittu teoriatieto tuotiin lähemmäs käytäntöä ja tehtiin jo tarkempia suunnitelmia siitä, miten tahtituotanto toimii käytännössä korjausrakentamisen projekteissa. Alkuvuodesta 2021 suunnitelmat olivat valmiina ja toimintamallia lähdettiin viemään käytäntöön Keravan Kajavankadulla sijaitsevassa linjasaneerauskohteessa. Nyt Kajavankadun tahdit on taputeltu ja sieltä saadut opit kohdistettu jo seuraaviin tahtituotantokohteisiin.

Tahtituotantoa ei kehitetä ongelmien ehdoilla, mutta niitä huomioiden

Kajavankadun pilottikohteesta saatiin mukaan paljon hyödyllistä dataa, jonka avulla tahtituotantoa on jo lähdetty kehittämään seuraavissa kohteissa. Kehitystyötä ei ole tehty niinkään väistelemällä pilottikohteessa havaittuja epäkohtia, vaan nimenomaan viemällä tahtituotantoa haluttuun suuntaan ja ottamalla kaikenlaiset kohteesta opitut seikat huomioon.

Ensimmäisen projektin yksi konkreettinen oppi oli se, että kaikkien osapuolien pitää olla sitoutuneita tahtiaikatauluun. Viiveet suunnittelussa ja päätöksenteossa aiheuttavat aina ongelmia. Viikon katkos yhdessä kohdassa heijastaa sen katkoksen kaikkialle, eikä tuotantohenkilöstöä voi lähettää työmaalta kotiin odottelemaan. Yksi tahdin kiistattomimpia etuja onkin, että se pakottaa suunnittelemaan työn etukäteen, jolloin tekeminen muuttuu reaktiivisesta proaktiiviseksi. Tahti pakottaa siis ratkomaan ongelmat etukäteen, eikä ongelmien anneta toistua.

Tahtituotannolla saavutettavista hyödyistä tulee uusi normaali

Tahtikohteissa tilannekuva on reaaliaikainen ja kun työvaiheet luovutetaan aina henkilökohtaisesti seuraavalle tekijälle, nousee kohteiden laadunvarmistus aivan uudelle tasolle. Tämä estää virheiden kumuloitumisen ja toistumisen. Tahtituotanto on meille uusi toimintamalli ja ensimmäisiin kohteisiin on liittynyt paljon totuttelua ja harjoittelua. Myös selkeitä onnistumisia mahtuu jo mukaan. Esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa, Mannerheimintie 4:n toimistorakennukseen tehdyssä talotekniikkaremontissa vaihdettiin 169 puhallinkonvektoria. Tilaajalle oli ilmoitettu huonekohtainen haitta-aika kuukausia etukäteen ja työ saatiin vietyä läpi täsmälleen suunnitellussa aikataulussa.

Kun kokemus tahtituotannosta karttuu, niin siitä tulee normaali, jonka päälle voidaan taas rakentaa uutta parempaa. Olemme käyttäneet pian 2 vuotta kyvykkyyden kehittämiseen ja harjoitteluun, nyt on vuorossa toiminnan normalisointi. Eli tahti ei tulevaisuudessa ole meille mikään erillinen aktiviteetti, vaan yrityksen tapa tehdä asioita ja osa meidän toimintakulttuuriamme.

Tahti parantaa prosesseja kaikenlaisissa kohteissa

Respect Projectin tavoite on käytännössä siis se, että tulevaisuudessa kaikki työmaat tehtäisiin tahtiajalla. Mikä tahansa kohde on jaettavissa lohkoihin ja tehtävissä tahdilla, sillä lohkojakoa ja tahtiaikaa voidaan sovittaa kohteen erityistarpeiden mukaisiksi. Luontevimmin tahti soveltuu riittävän laajoihin toistuviin tilakorjauksiin, kuten esimerkiksi linjasaneerauksiin. Tälläkin hetkellä tahti toimii Tuusulassa As Oy Mattilanpuistoon toteutettavassa kahden kerrostalon ja 72 asunnon linjasaneerauksessa.

”Tahtituotanto on erinomainen tapa toimia, kun vain panostetaan erityisen paljon siihen, ettei suunnittelun ja tuotannon välisiä harmaita alueita pääse muodostumaan. Tahtituotanto toimii parhaiten KVR-tyylisissä urakoissa, joissa rakentajalla on iso rooli jo suunnitteluvaiheessa.”

Projektipäällikkö Tomi Korhonen

Tahtituotannosta on saatu hyviä kokemuksia toimitilasaneerauksissa Mannerheimintie 4:n lisäksi myös Tapiolan FMO-toimistotalossa sekä Helsingin Meritulli 1:ssa. Toimistoremonteissa ja toimitilakohteissa lohkojakojen tekeminen tarjoaa enemmän haastetta, sillä työryhmille pitää saada tasainen työkuorma ja sen järjestäminen vaatii usein paljon hienosäätöä lohkojen kanssa. Toisaalta samat ongelmat olisivat edessä myös ”normaalilla” mallilla tehdessä, ne vain tulisivat projektin eri vaiheessa ratkaistaviksi. Tahdin tekeminen pakottaa pilkkomaan työmaan suoritteet pieniin osiin ja haastaa työnjohdon tekemään aikataulut sekä työn suunnittelun merkittävästi paremmin kuin perinteisellä mallilla, jossa karkeasti sanottuna piirretään vain jana ja kerrotaan mitä aikajanan sisällä tapahtuu.

Tarkka suunnittelu vaatii myös hyvät työkalut

Yksittäisen työntekijän näkökulmasta itse työ ei paljon muutu, joskin siitä tulee suunnitelmallisempaa. Työntekijä tietää mitä häneltä odotetaan ja milloin työvaiheet tulee kuitata valmiiksi. Työnjohdon rooli projekteissa korostuu. Johtaminen on pidettävä reaaliaikaisena ja poikkeamiin on puututtava heti. Kommunikointi työntekijöiden ja työnjohdon välillä on tärkeää. Seuraava jatkosteppi onkin työnjohdon tukeminen tahdin toteuttamisessa ja työnjohtajien ottaminen mukaan tahdin suunnitteluun alusta asti. Suunnitteluun ja päivittäisjohtamiseen on saatava luotua rutiini. Periaatteessa jokaisen työnjohtajamme tulee omata riittävä ymmärrys tahtiaikataulun laatimiseen.

”Mielestäni tahtituotanto on kaikille projektissa mukana oleville erinomainen tapa työskennellä. Se vähentää huomattavasti työmaalla juoksemista ja sujuvoittaa työtahtia työmailla, kun kaikki tietävät tarkalleen mitä tehdään, eikä koko ajan hypitä työvaiheesta toiseen. Työmailla pystytään myös hallitsemaan materiaalivirtoja paljon paremmin. Kaikki tavara tulee aina tarpeeseen ja kohteessa varastoiminen sekä stressi materiaalien suojaamisesta vähentyy. Toisaalta kaikki tarvikkeet saadaan työmaalle varmasti haluttuna ajankohtana, kun tarkat päivämäärät ovat jo hyvin etukäteen tiedossa ja tavarantoimittaja voi varautua ennakkoon.”

Työnjohtaja Jarmo Mattson

Tarkka suunnittelu vaatii tietenkin myös toimivat ja nykyaikaiset välineet. Olemme kartoittaneet kotimaisesta ja ulkomaisesta tarjonnasta kaikki saatavilla olevat tahtituotantoon tarkoitetut työkalut. Yhteistyökumppaniksemme on valikoitunut Mestamaster. Pystymme ajamaan työmaata Mestamasterin avulla ja puuttumaan poikkeamiin reaaliajassa. Mestamaster mahdollistaa tilannekuvan jakamisen myös tilaajalle, jolloin työmaan valmiusaste on aina tiedossa, poikkeama- ja keskeytyslokit tuovat tietoa työmaan sujuvuudesta ja luottamus laatuun lisääntyy, kun jokaisen työvaiheen tekijä tiedetään henkilötasolla.

Trendin aallonharjalta kohti arkipäiväistä toimintamallia

Tilaajat otetaan heti mukaan tahtituotantoon kertomalla siitä jo tarjous- ja neuvotteluvaiheessa. Vastaanotto onkin tilaajien puolelta ollut kiinnostunutta ja innostunutta. Ja ketäpä ei kiinnostaisi esimerkiksi läpimenoaikojen lyhentäminen sekä laadunvalvonnan tehostaminen?

Muutenkin tahtituotanto on rakennusalalla kovan hypetyksen kohteena ja se on kiistattomasti yksi koko alaa ohjaavista trendeistä. Tahtituotanto tuo tällä hetkellä kilpailuetua ja on hyvä olla etulinjassa rakentamassa siitä omaa toimintaansa määrittävää kulttuuria. Näin hommat hoituvat kokemuksen tuomalla rutiinilla sitten, kun alan suuri massa vasta tapailee ensimmäisiä tahtejaan.