Uutinen

Respect Projectilla takanaan kehittävä ja vauhdikas vuosi

15.3.2022

Respect Projectin vuosi 2021 oli vauhdikas ja siihen sisältyi paljon tapahtumia. Koronapandemia ja materiaalikustannusten merkittävä kasvu nostivat onnistumisen riman korkealle, jonka johdosta viime vuonna mitattiin toden teolla Respect Projectin kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Liikevaihdon trendi jatkoi voimakkaan nousujohteisena, joten voidaan sanoa, että rima ylitettiin komeasti.

Vuoteen 2021 mahtui muun muassa yhteistoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen tytäryhtiö Respect Talotecin kanssa, tahtituotannon käyttöönottaminen ja keväällä suoritettu hiilijalanjäljen laskettaminen, sen kompensoiminen sekä ympäristövastuullisuuden nostaminen suuremmalle painoarvolle.

Respect Talotec ja hiilinegatiivisuus

Loppuvuodesta 2020 sai alkunsa talotekniikan monipuolinen osaaja, Respect Talotec. Viime vuoteen sisältyikin paljon Talotecin perustusten rakentamista markkinassa, mutta myös Respect -yhtiöiden keskinäistä tutustumista ja toistensa roolien mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä. Alkuperäinen tarkoitus oli yhteistyön ja palvelun parantaminen työmailla ottamalla vastuuta myös talotekniikkaan liittyvistä projekteista.  Talotec löysikin paikkansa korjausrakentamisen saralla, jossa synergiaa Respect Projectin kanssa päästiin hyödyntämään, mutta myös uudisrakentamisen parista. Respect -yhtiöiden välistä suhdetta linjataan tarkemmin Respect Projectin pitkän tähtäimen strategiatyön yhteydessä.

Keväällä 2021 Respect Project lasketti oman toimintansa hiilijalanjäljen, ylikompensoi sen Green Carbon Oy:n ISO-standardoidulla menetelmällä ja julistautui kesäkuussa Suomen ensimmäiseksi hiilinegatiiviseksi rakennusyritykseksi. Esiin tultiin isolla äänellä siksi, että haluttiin osaltamme herättää keskustelua tärkeistä asioista varsin konservatiivisella alalla. Tämä kuitenkin toimi vain alkusykäyksenä varsinaiselle työlle, eli ympäristövastuullisen strategian luomiselle ja sen toteuttamiselle omasta toiminnasta aiheutuvan hiilijäljen pienentämiseksi.

Tahtituotanto ja digitaaliset välineet vahvemmin osaksi yrityksen kulttuuria

Respect Projectin vuoden 2021 suurimmat uudistukset projektien kannalta oli tahtituotannon valjastaminen korjausrakentamisen kontekstiin ja sen jatkokehittäminen koko yrityksen kulttuuria määrittäväksi tavaksi toimia. Ilahduttavasti tahtituotanto on herättänyt kiinnostusta myös yrityksen ulkopuolella ja olemme päässeet esittelemään sen etuja tahtia hyödyntävien kohteiden lisääntyessä.

Myös projektien hallintaan käytettävien uusien digitaalisten välineiden käyttöönotto oli myös menestyksekästä, ja niillä saatiin tuotua toimintaan toivottua tehokkuutta. Jatkuva toimintojen kehittäminen on lähtemätön osa Respect Projectin yrityskulttuuria. Se ei tarkoita tyytymättömyyttä nykytilanteeseen, vaan uskoa siitä, että hyvästä voi aina tehdä vieläkin parempaa. Mittaaminen, kehittäminen ja kehittyminen jatkuvat siis voimakkaasti myös tulevina vuosina. Ajatus tahtituotannon ja digitaalisten apuvälineiden täysimääräisen hyödyntämisen merkityksestä yrityksen tulevaisuudelle vain vahvistui vuoden 2021 aikana.

KVR-urakat ja tahtituotanto – täydelliset yhdessä

Respect Projectin lyhyen aikavälin päätavoitteena on toiminnan kannattavuuden varmistaminen myös tulevina vuosina. Projektien tasolla tämä tarkoittaa keskittymistä laajempiin linjasaneerauksiin sekä toimitilojen muutostöihin. Tahtituotannon absoluuttisin hyöty saadaan irti KVR-urakoissa, joissa pääsemme voimakkaammin urakoihin mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Siihen tullaan panostamaan ja kiinnostus KVR:sta kohtaan onkin noussut positiivisesti puheenaiheeksi useissa urakkaneuvotteluissa.

Ainoa varsinainen uudistus palvelutarjonnassa oli pienurakointipalvelun poistuminen Respect Projectin tarjonnasta. Pienurakointi on kilpailtu sektori, joka vaatii toteutusorganisaatiolta monipuolista osaamista ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Haasteeksi muodostui riittävän monipuolisten resurssien löytäminen, jotta toiminta olisi saatu kannattavaksi, korkeat laatukriteerimme huomioiden. Näimme parhaaksi ajaa pienurakointipalvelut alas siinä laajuudessa, kuin olimme niitä tarjonneet. Resursoimme palvelun kokonaan uudelleen ja jatkossa keskitymme pienurakoinnin osalta pääosin toimitilapuolen hankkeisiin sekä tarkkaan valikoituihin, kulloiseenkin resurssitilanteeseemme sopiviin taloyhtiöiden hankkeisiin.

Suunnitelmallisesti kohti tulevaa

Vuoden 2022 alkupuoliskolla aloitamme Respect Projectin strategian laajamittaisen päivitystyön, jossa muodostamme yritykselle uudet pidemmän aikavälin tavoitteet ja mittarit. Liiketoiminnan ja arvovalintojen kannalta tärkeät aiheet, kuten asiakastyytyväisyys, vastuullisuus, liikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuus ovat varmasti tärkeinä aihenostoina strategiatyössä mukana. Strategian valmistumista odotellessa jatkamme osaavan ja sitoutuneen henkilökuntamme kanssa mielenkiintoisten projektien parissa, tahtituotannon viitoittamalla tiellä.